澳门威威尼斯棋牌大乐(中国)IOS/安卓通用版-百度百科

คณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

คณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เดิมเป็นเพียงภาควิชาภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเฉิงตู ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ๑๙๗๘ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยเฉิงตู ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ เริ่มเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี และพัฒนาขึ้นเป็นคณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ และได้รับอนุญาตมอบวุฒิบัตรปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยในระดับชั้นปริญญาตรี นับเป็นแห่งแรกในมณฑลเสฉวนที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทย ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับชั้นปริญญาตรี

คณะภาษาฯ กำหนดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลัก และให้ความสำคัญต่อวิชาภาษาไทยเป็นพิเศษ การปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ พร้อมเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ฯลฯ เป็นวิชาโทภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันคณะภาษาฯ มีอาจารย์ประจำ ๘๗ คน แบ่งออกเป็น ศาสตราจารย์ ๙ คน รองศาสตราจารย์ ๑๙ คน อาจารย์วุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท (รวมคนที่กำลังศึกษาอย ู่) ๕๐ คน ที่กำลังศึกษาปริญญาเอก ๘ คน นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศหลายคนที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ อาจารย์ของคณะภาษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการงานวิจัยระดับมณฑล (กระทรวง) หลายโครงการ และได้รับรางวัลทางด้านการศึกษาการสอนในระดับมณฑล และระดับเมือง บ่อยครั้ง

คณะภาษาฯ มีจุดมุ่งหมายพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านภาษาต่างประเทศ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมเป็นหลัก และอาศัยความเป็นสากลและความชำนาญทางวิชาชีพมาพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ “ มาตรฐานความชำนาญทางวิชาชีพ ” โดยสร้างโฉมหน้าใหม่และสืบหาแนวทางอบรมบุคลากรให้ทรงความรู้ความสามารถ ตามคุณลักษณะพิเศษของหลัก “ ความหมายที่นิยามไว้ตามมโนภาพ ” กับ “ ความหมายครอบคลุมที่ขยายออกไป ” แนวทาง “ ความหมายที่นิยามไว้ตามมโนภาพ ” คือการสร้างความหวังเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษาตั้งใจเรียน และแนวทาง “ความหมายครอบคลุมที่ขยายออกไป ” คือการฝึกปฏิบัติการภายในประเทศ และไปศึกษาต่อเนื่องพร้อมฝึกปฏิบัติการที่ต่างประเทศ โดยอาศัยการเรียนภาษาของประเทศนั้นเป็นตัวประสาน

ในฐานะที่เป็นคณะภาษาฯ เป็นผู้นำเกี่ยวกับ “เวทีความร่วมมือด้านการศึกษานานาชาติ" ของมหาวิทยาลัยเฉิงตู คณะภาษาฯ ได้ร่วมก่อตั้ง " ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู " "ศูนย์การวิจัยท่องเที่ยวระบบพาณิชย์อีเลคโทรนิกส์นานาชาติ" และฐานการฝึกปฏิบัติการทางภาษาในต่างประเทศหลายแห่ง คณะภาษาฯยังเป็นหน่วยงานหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกของสมาคมศูนย์สายด่วนทางโทรศัพท์ในเขตเกาซิน ของนครเฉิงตู และได้รับเกียรติจากสมาคมการแปลเฉิงตูมอบประกาศนียบัตร “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างมียุทธศาสตร์ดีที่สุดประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๑”

ในปีค.ศ. ๒๐๐๖ คณะภาษาฯ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “ สรรสร้างบรรยากาศแห่งความใฝ่ฝันสู่อนาคตภายในสถาบันอุดมศึกษา” แห่งแรกในระดับอุดมศึกษาของประเทศจีน เดือนมีนาคม ปีค.ศ.๒๐๐๙ คณะภาษาฯ ร่วมมือกับภาคเอกชนกลุ่มบริษัทฮอลแลนด์ประภาคาร กรุ๊ป (เฉิงตู) จัดทำโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลภาษาอังกฤษออนไลน์ จนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการจีนให้เป็น “โครงการตัวอย่างที่ดีเลิศทางด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรของจีน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ” ในปีเดียวกัน คณะภาษาได้นำรูปแบบ "3 + x " บุกเบิกโครงการชั้นนักแปลภาษาจำลองปฏิบัติการ ซึ่งตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา มีอาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด ๑,๐๐๐ กว่าคนได้เข้าร่วมการฝึกอบบรม และร่วมเป็นล่ามแปลอาสาสมัครของการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ และการแข่งขันนานาชาติที่จัดขึ้นในนครเฉิงตู เช่น การประชุมเจราร่วมจีน-ยุโรป (the EU-China Partenariat) การประชุมพลังงานฟิวส์ชั่นโลก (the World Fusion Energy Conference) การประชุมสภาการลงทุนแห่งเอเชีย (Asia Investment Forum) การประชุมสุดยอดซอฟท์แวร์ในประเทศจีน (China International Software Summit) นิทรรศการแสดงสินค้าและการประชุมด้านเศรษฐกิจภาคตะวันตกจีนนานาชาติ (Western China International Expo) ฯลฯ ปัจจุบันมีนักศึกษา ๑๐๐ กว่าคน เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่อง และการฝึกงานในต่างประเทศ มีอาจารย์ ๒๐ คนกำลังศึกษาต่อและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในต่างประเทศ